Тайната На Цветовите Промени

Тайната На Цветовите Промени

Цветовете са неделима съставна част от физиологичния, психо­логичния и емоционалния живот на човека в най-широкия смисъл на думата. Те ни въздействат независимо от нашата воля и съзнание, ние не можем да се избавим от влиянието им. Нека не забравяме, че чрез зрението получаваме почти 80% от цялата ин­формация. Когато научим как да си служим с цветовете, ще придобием много ценен опит, който може да използваме на всяка крачка. Познанията за хармонията между цветовете са ни необходи­ми при избора на облекло и на допълнения към него, при уреж­дането и украсата на нашия дом. Лесно можем да се подадем на цветния ефект, получен „от пръв поглед", и да вземем прибързано и погрешно решение при подреждането на жилищните помещения. Крещящите тонове често развалят общия вид на интериора и правят неприятен живота на обитателите. Когато използваме контрастни цветове, трябва непрекъснато да помним, че естетическият ефект и психичното напрежение се дължат на непосредствения допир на двата цвята. Жълтият цвят е най-светлият от спектъра и има висока отразител на способност. Силно стимулира емоционалната актив­ност— това е цветът на слънцето и на животворната светлина. Предизвиква усещане за лекота, приятелство, младост, радост. Според първоначалното символично значение винаги е бил цветът, па разума, познанието, истината. В далечното минало е бил лю­бимият цвят на владетелите от Рим, Тибет и Китай. И до днес все още1 се свързва с представата за богатство, злато и из­обилие. Жълтият цвят има обаче и друго лице. При определени об­стоятелства може да предизвика у някои хора отрицателни усе­щания — за гибел, увяхване, упадък; затова например за старите египтяни е бил цветът на траура. В древна Гърция освен любов и вярност е символизирал предателство и фалш. През Средновеко­вието в някои страни е бил цветът на позора за леките жени и еретиците. И до днес жълтото символизира ревност. За положи­телното или отрицателното му въздействие (освен субективните представи) влияе и цветният оттенък. Съчетан с червено, жъл­тият цвят въздейства най-често благоприятно, а при зеленикав оттенък — обратно. В светлото лимонено жълто виждаме лекота, а охрата създава трезва, спокойна и солидна атмосфера. В дома жълтият цвят предизвиква представа за дърво, вълна или коприна. Убитото жълто напомня естествена рогозка, слама и керамика. Светлите му оттенъци може сполучливо да ся комби­нират с други цветове и затова се използват най-често при де­коративни комбинации. Червеният цвят е с най-висока степен емоционалност и символичносст. Заедно с оранжевия той е най-топлият цвят; опти­чески намалява размерите на помещението,и привидно приближа­ва повърхностите и предметите до окото на наблюдателя. Има сравнително ниска отразител на способност на светлината. Пови­шава усещането за топлина и придава на стаята интимност, за­това е подходящ предимно за големите, просторни помещения. Като настилка върху пода създава чувство за, стабилност и на­деждна основа. От физиологична гледна точка червеният цвят причинява уве­личаване на мускулното напрежение, ускоряване на пулса и ди­шането. Затова при оцветяване на помещенията е най-подходящ там, където има интензивно движение. Доказателство за това е традиционният червен цвят на екипа на бегачите. Познато е и въздействието му върху активността на мисленето. Много психо­логични тестове потвърждават, че психически активните хора предпочитат червен цвят в помещението, където работят. Това обаче зависи също от вида на работата и от други обстоятелства, затова от тази констатация не може да се правят общовалидни изводи. Описаното въздействие на червения цвят е малко по-раз­лично в жилището. Постоянното му активизиращо въздействие в помещението, където прекарваме дълго време, може да дове­де до обратен резултат — до отегчение и физическа умора. От физиологичните въздействия на червения цвят трябва да споменем още, че той увеличава апетита, изостря чувствителност­та към шума и създава впечатление за привидно продължаване на времето. Розовият цвят и леките пурпурни оттенъци са безспор­но приятни и подчертано нежни. Светлият цинобър се възприе­ма несериозно, весело. Оттенъците между цинобър и кармин въздействат внушително и тежко. Тъмночервеното предизвиква чувство за възвишеност, достойнство, но същевременно за нещо приказно, дори тайнствено. В жилищата срещаме различни оттенъци на червеното върху тухлените стени, подовете, плочките. Най-подходящи са; убитите тонове, които клонят към цинобър. Поради оптическите и психо­логичните им въздействия по-ярките оттенъци се използват са­мо върху малки повърхности. Най-сполучлива е комбинацията на червено с бяло, която е израз на оптимизъм, радост, жизненост и свежест. Тя се използва по различен начин и в модерните мебели, плочките или общото ефектно подреждане на поме­щението. Кафявият цвят предизвиква у нас асоциация за пръст, кожа и дърво. Всички тези неща създават чувство за спокойст­вие, стабилност, затвореност, упоритост и сигурност, затова то­зи цвят е предпочитан и много подходящ за жилището. Показва символично нещо солидно, дискретно, сериозно, създава чувство за уютен дом, спокойствие и удобство кафявото има богата гама от оттенъци. Най-подходящи за жилището са тоновете, приближаващи се до натуралното светло­кафяво, кафяво и т. н. Широко се използват златисто кафявите и тютюневите оттенъци. Тоновете с лек виолетов оттенък крият големи рискове. Тъмните, потискащи тонове в ком­бинация с белия цвят създават интересни контрасти. Приятна ком­бинация е тъмнокафяво с кобалтово синьо. От отрицателните качества на кафявия цвят ще припомним опасността, която крият неконтрастирането, неподходящото и прекаленото му използване в интериора, което създава чувство за депресия, отегчение и скука. Синият цвят се свързва с чувството за спокойствие и да­лечина, с представите за неограниченост и с мисловната концен­трация. Затова е подходящ предимно за хора със затворен ха­рактер. Като цвят на небето и водата е символ също на чисто­тата, мира, спокойствието, постоянството и мъдростта. Създава сещане за спокойствие, намалява напрежението, води до сдър­жаност и усилва усещането за тишина. Това е любимият цвят на възрастните и предимно на старите хора. В интериора синьото създава чувство за привидност, отдале­ченост, неограниченост и нереалност, затова оптически разширя­ва помещението и отдалечава нов и предметите от наблюдателя. Привидното разширяване и задълбочаване на про­странството може ат предизвика (у някои прекалено чувствител­ни хора) зрителна измама п виене на свят.Подходящ е предимно за малки помещения. Синият цвят и предимно синьозелените оттенъци предизвикват неприятното чувство на студенина, свързано с представата за лед, стъкло или морска повърхност. От динамична гледна точка синият цвят е пълна противопо­ложност на червения. Той освобождава мускулното напрежение, спомага за забавяне на пулса и за намаляване на кръвното на­лягане и потиска всички останали вегетативни функции, затова се препоръчва предимно за спалните и помещенията за почивка. Подходящ е предимно за хора с напрегната и отговорна профе­сия. Тъй като има малка отразител на способност, не е подходящ за тъмни помещения. Смесен с червено, синият цвят придобива напрежение и страст и се затопля. С приближаване към зелено изстива, става по- сериозен и строг. Синият цвят върху пода се свързва с пространство, неогра­ничено в посока надолу, създава чувство за падане и главозамайване, предизвиква усещаме за влажност, плъзгавост и хлад. Зеленият цвят е свързан с природата, затова се възприе­ма като цвят на физическото и физиологичното равновесие, кое­то има успокояващ ефект върху човека. В символиката означава младост и надежда. Тъмнозеленото изразява динамиката на ра­стежа, младостта и движението. Същевременно това е цветът на сигурността, търпението, увереността и надеждата. Намалява психичното напрежение и води до съсредоточаване и физиоло­гично успокоение. Оттенъците на зелевия цвят също имат различен психологи­чен ефект. Зеленото, приближаващо се до жълто, увеличава ду­шевната лекота, свежестта и радостта, символизира пролетта, цъфтежа и младостта. Средните му топове напомнят развитата растителност в природата, а тъмните са тежки, сериозни и имат някои отрицателни въздействия. Зеленото със синкав оттенък е много студено и създава усещане за влажност. Острото зелено със син оттенък и чувствителен примес на бяло (морско зелено) възбужда у човека повишена мисловна активност. New Picture (10) Зеленият цвят често се използва за подови настилки и тек­стилни допълнения. От оптическа гледна точка той има още ед­на особеност: поради спектралните си качества много успешно уравновесява светлинните крайности в цветовата композиционна структура на интериора. Белият цвят, който безспорно има най-голяма способност да отразява светлината, символизира чистотата, луната, среброто или снега. За отделните народи има различно значение, свързано с чистотата. В Китай например това е цветът па траура и сим­волизира изоставяне на всичко дребнаво, нечисто и преходно. Бя­лата линия е символ на невинността, бялото знаме — -на прекра­тяването на битката, на мира. Белият цвят разширява пространството и обема, намалява тежестта, създава чувство за празнота, мъглява неопределеност Неограниченост. Върху големи площи изглежда монотонен сту­ден и скучен. В комбинация с другите цветове спомага за. Идване на цветовото въздействие. Поради неутралността си е подходящ за комбинация с различни цветове, които оживява. Чисто белият цвят често напомня болнична среда, но щом се приближи леко към топлите тонове, придобива живост, предизвиква чувство на радост, а използван при мебелите, допълне­нията и битовия текстил, създава приятно впечатление. Черният цвят има най-малка отразител на способност и е символ на нощта, гибелта и края. В европейските страни от­край време символизира смъртта и траура. Създава чувство на угнетеност и отчаяние. Следователно е пасивен и отрицателно въздействащ цвят. Често употребяваните изрази и възприети­те определения — черна магия, черен пазар, черен списък, черни мисли — са свързани с отрицателни представи. Черният цвят оптически стеснява пространството и повишава чувството за тежест. Интересно е неговото отношение към жи­вите цветове, чиято цветова стойност подчертава и увеличава. В интериора на жилището успешно изпълнява функцията на изра­зителен елемент само върху малки повърхности. Върху възглав­ници, седалки и малки килими става важен компонент, подчерта­ващ светлинните контрасти. Най използваното място в къщата от гледна точка на нато­вареността често пъти е кухнята или кухненският бокс. Работа­та в тях и приготвянето на ястията изискват такова съчетание на цветовете, което да спомага за бързата ориентация и да увели­чава различителната способност. Затова уместно е да се създаде подходящ цветен и светлинен контраст между преносимите пред­мети и неподвижния фон. При съдовете, кухненските уреди и главно ключовете на печката важна роля играе времето на въз­приемането им, т. е. бързото действие на окото.Червеният цвят най-добре отговаря на това изискване, защото се забелязва бър­зо, а най-бавно се възприема синият цвят. Най-подходящ фон за тези ярки цветове са неутралният бял матов цвят и светлите нежни тонове. Редно е сигналните предпазни цветове за механич­ните пособия и опасните места на електрическите уреди да се отбелязват, но това не винаги се спазва. В тясна връзка с кухненското обзавеждане е цветовото ре­шене трапезарията и на масата за хранене. Посредничи меж­ду храната и масата с покривка са традиционният бял порцелан и керамиката. Припва комбинация с белия цвят е кобалтовото синьо. Върху бяла покривка белият порцелан изпъква най-добре, ако е върху малки кърпи с наситени цветове. Модерните цвет­ни съдове дават възможност за най-различни приемливи комби­нации. Храните с топли цветове може да сервираме например в чинии с маслиненозелен емайл, а белените салати или елшака — в съдове с подходящ контрастен цвят. Такава жива, контрастна комбинация създава не само приятно естетическо чувство, но и увеличава апетита и обогатява културата на сервирането.

Снимка: priscillaread.files.wordpress.com
Автор: Мартин Петров

Тайната На Цветовите ПромениРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)