Как Да Чистим, Без Да Се Преуморяваме Излишно

Как Да Чистим, Без Да Се Преуморяваме Излишно

New Picture (1)За съвременната жена чистенето на дома означава безжалост­на борба не само с праха, нечистотията и безредието, но и с времето и енергията. Затова борбата на тези няколко фронта изисква значителни тактически и стратегически познания. След прочитането на този важен. Раздел няма да жалим време за по­добряване, усъвършенстване и рационализиране на работите, свързани с почистването. Да, рационализация е най-правилната дума, която трябва да стане основен девиз, когато обмисляме нашите всекидневни домакински задължения. Цяло изкуство е да преодолеем навиците и методите, които може би са задово­лявали нашите баби, но не са най-подходящи за нас. Да се обмисля, да се изпробва, да се следи внимателно новият асорти­мент от препарати и средства за чистене—това е единственият пра­вилен път. А резулта­тът? Чистене с мини­мално натоварване и със значителна икономия на време. Нито едното, ни­то другото е за прене­брегване! Коя от нас не мечтае да посвети си­лите и спестеното си време на любимите ай занимания, на семейст­вото, на културни раз­влечения и отдих — с една дума, на себе си и на най-близките? Нека си припомним няколко важни точки, за да се ориентираме в промените, с които въз­намеряваме да осъвременим своята домакинска работа. Основата на реда в домакинство­то се състои в това, че всеки, дори най-дребният предмет има свое опре­делено място, на което се оставя веднага след като се използва. Тряб­ва неотстъпно да спазваме този ва­жен принцип и незабавно да започ­нем системно да „тренираме" не са­мо децата, но и съпруга, докато ре­дът им „влезе в кръвта". Вече казахме, че чистенето е не­престанна борба с праха и нечисто­тията. И най-съвършените уплътни­тели на прозорците няма да попре­чат на този враг да проникне в на­шия дом, но трябва да не увелича­ваме неговите възможности, като носим кал от улицата с обувките си и като почистваме дрехите и обув­ките направо в къщи. Ще прове­тряваме предимно когато въздухът навън е относително най-чист, т. е. след като е. валяло или до­като вали, ще ограничим отварянето на прозорците, когато има най-голямо движение на улицата, когато духа силен вятър и т. н. Много ще се облекчи работата при почистването на дома, ако със-следващите си действия не унищожаваме резултата от току-що свършената работа! Отделните задачи разпределяме между всички членове на семейството и изискваме те да бъдат изпълнени в предварително определен срок. Самите ние не отлагаме най-належащото почи­стване и изискваме същото и от другите. Много важно е и подходящото работно облекло. То трябва да е практично, да не ограничава движенията ни, да е достатъч­но топло и същевременно проветриво. Нека не икономисваме пари от качествени, реномирани и нови помощни уреди и сред­ства за почистване Съвременната домакиня не само използва всички достъпни механични помощни средства, но и включва в своята програма възможностите и облекченията, предлагани от обществените и другите заведения за услуги. Определящ, решаващ и в никакъв случай ненеизменим фактор са обзавеждането и цялостното поддържане на жилището, чийто интериор трябва да бъде красив, уютен и същевременно „практичен" от гледна точка на поддържането. Това трябва да запомнят особено добре тези, на които предстои да обзавеждат свой дом. Но и в обзаведеното жилище много неща можем да приспособим така, че да не се заробваме с почистването им. Мебелите трябва да са гладки и без излишни украшения, а сво­бодните хоризонтални повърхности не бива да натрупваме с различни неща. Книгите, украшенията и художествените предме­ти поставяме в остъклени витринни, а не на открити полици. Ограничаваме декоративните покривчици, покривки и завеси. Мястото под и над шкафовете оставяме празно. Преди почистването приготвяме според плана всички необхо­дими помощни средства и уреди. Разделяме помещенията в жилището според начина на използването им: едни изискват всекидневно поддържане, а с дру­ги се занимаваме по-рядко. Всекидневно почистване изисква на­пример антрето, банята, тоалетната и кухнята, а всекидневната и спалнята са на второ място. Като че ли най-подходящо е да разпределим почистването на жилището за няколко дни. Единия ден определяме например за хигиенните възли, втория — за почистване на праха, грижи за цветята и т. н. Добре е също да разпределим почистването спо­ред вида на работата — например единия ден ми­ем прозорците, втория — вратите, третия—пода и т. н.

Снимка:
Автор: Мартин Петров

Как Да Чистим, Без Да Се Преуморяваме ИзлишноРейтинг: 5.0 от 5.0 / (1 глас)